Visie

Wij willen onze leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat ze kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren en dit binnen een leergericht schoolklimaat. Dit kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie. De grote principes hiervan zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs (PPGO).

BS De Mozaïek is een basisschool van het Gemeenschapsonderwijs, daarom is onze schoolcultuur gebaseerd op de zeven pijlers van het PPGO en is er een gelijklopende visie met deze van de school en van het PPGO.

Ons centrale uitgangspunt is dat elk kind ongeacht zijn etnische, culturele of socio-economische achtergrond fundamenteel recht heeft op kwaliteitsvol onderwijs en op een school die actief meewerkt aan het leren samenzijn van de verschillende bevolkingsgroepen in de hedendaagse maatschappij.

Binnen het scheppende kader van het pedagogisch project leggen we zo onze eigen accenten.

De schooleigen accenten liggen dan ook vooral op:

·         “Mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken”. Hierbij staan taalcompetentie (taalvaardigheid + taalkennis + taalattitudes) centraal.

·         “Een open geest hebben zonder vooroordelen met belangstelling en respect voor ieders mening”. We streven er blijvend naar dat leerlingen, leerkrachten en ouders op een objectieve manier met elkaars cultuur kunnen kennismaken. Zo leren ze deze kennen, begrijpen, respecteren en ontstaat er wederzijds begrip en verdraagzaamheid.

·         “Fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid en getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid”. Door ons tijdelijk project : “Kunstinitiatie voor kansarmen”dat van start ging in het schooljaar 2005-2006 en kaderde in het gelijke kansenbeleid van de Vlaamse Regering willen we het zelfbeeld van onze leerlingen bevorderen, de cultuurcompetenties verhogen en de betrokkenheid van de buurt en de ouders bij de school verhogen. Zo streven we tevens naar een groei tot brede school.

 

Schooleigen doelstelling en visie

Wij willen een ZORGZAME, COMMUNICATIEVE, KWALITEITSVOLLE EN BREDE school zijn waarbinnen er ruimte is om talenten verder te ontplooien en waarbinnen elk kind, personeel en ouders zich kunnen  thuisvoelen.

 

ZORGZAAM:

Hiermee willen we het accent leggen op onze kwaliteitszorg (leerbegeleiding, socio-emotionele begeleiding en schoolloopbaanbegeleiding).

Het team streeft ernaar om zo veel mogelijk onderwijs op maat te geven voor elk kind, rekening houdend enerzijds met de eigenheid en specifieke kwaliteiten van elk kind en anderzijds met de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Elk kind moet maximale kansen krijgen om zich op basis van het eigen potentieel evenwichtig te kunnen ontwikkelen.

De uitdagingen, door de aanwezigheid van complicerende factoren (socio-economische status, thuistaal, …) worden doelgericht en zoveel mogelijk preventief aangepakt. De extra omkadering op basis van onze SES-indicatoren en de individuele deskundigheid van het personeel worden ingezet bij het organiseren van de leerbegeleiding. We analyseren recente outputgegevens op school- en klas niveau en leggen op basis hiervan onze prioritaire werkpunten vast in o.a. ons schoolwerkplan en binnen ons SES-plan.

Binnen onze kwaliteitszorg nemen we de uitgangspunten van het “handelingsgericht werken” mee , daar dit een gezamenlijk kader biedt voor al wie betrokken is bij de zorg op school (directie, leraar, zorgcoördinator, SES-leerkracht, zorgteam en het CLB als partner van de school) zodat er constructief kan samengewerkt worden vanuit verschillende deskundigheidshoeken.

Binnen onze schoolspecifieke zorgstructuur werken we met een zorgcontinuüm zodat we onze zorg kwaliteitsvol kunnen uitbouwen. Onder het zorgcontinuüm verstaan we: preventieve basiszorg, verhoogde zorg, uitbreiding van zorg, school op maat of organisatie van de begeleiding.

Er is duidelijkheid over de structuren, afspraken, rollen en taken. Ook Sticordi (stim comp. rem / dispenserende) maatregelen krijgen, indien noodzakelijk,  een plaats binnen onze school.

Door de uitbouw van ons leerlingvolgsysteem op Smartschool kan er sneller voor elk kind een optimale begeleiding geboden worden en korter op de “zorgbal” gespeeld worden en kunnen we sneller gerichte ondersteuning plannen volgens de noden van het kind. Het geeft een duidelijk beeld, gezien vanuit verschillende hoeken (leerkracht, SES-leerkracht, zorg, directie, CLB).

Binnen onze zorgzame school staat tevens het welbevinden van de leerkrachten centraal en streven we naar een gezonde teamgeest, een goede werksfeer en een open communicatie.

 

COMMUNICATIEF:

Vanuit onze inputgegevens kunnen we vaststellen dat GEEN ENKELE van onze leerlingen uit een volledig Nederlandstalig gezin komt. (zie bijlage) Onze leerlingenpopulatie bestaat uit anderstalige kinderen van voornamelijk allochtone afkomst. Het Nederlands is geen thuistaal en meestal de 3de of 4de taal die het kind leert. Ook in de onmiddellijke omgeving hoort men nauwelijks of geen Nederlands.

Ons onderwijs is erop gericht dat onze leerlingen een aantal talige basiscompetenties verwerven zodat zij niet alleen met succes voortgezet onderwijs kunnen volgen maar dat ze tevens nu en later kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Wij streven ernaar de leerlingen zo taalcompetent mogelijk te maken. Dit wil zeggen; taal zo kunnen gebruiken om er in concrete situaties allerlei doelen mee te kunnen bereiken. Om taalcompetent te zijn is er de combinatie nodig van taalvaardigheid+taalkennis+taalattitudes want wat heb je bv. aan alleen je kennis van woordenschat als je op de speelplaats niets kan uitpraten …

Het betekent ook dat het accent op communicatie ligt.

Dit speelt tevens een centrale rol bij onze ouderbetrokkenheid.

In onze school zijn ouders welkom en zetten we in op school- en thuisbetrokkenheid.

Zo zijn er de infodagen, open klas momenten, oudercontacten, sessies Veilig Thuis voor het 1ste leerjaar, toelichting OLB i.s.m. het CLB, het maandelijks praatcafé (i.s.m. HOPON), verschillende projecten waarin ouders betrokken worden (o.a. kunstproject), verschillende uitstappen en activiteiten in de klassen (o.a. museum 3de leerjaar, bibliotheekbezoeken …), schoolfeesten, …

Dan zijn er tevens onze schriftelijke communicatieplatformen o.a. onze site (www.basisschoolmozaiek.webnode.com), gimme, brieven met pictogrammen, heen- en weerschriftjes en mapjes, infoborden die onze ouderbetrokkenheid helpen realiseren.

In de toekomst willen wij deze participatie en communicatie nog verder optimaliseren.

 

KWALITEITSVOL:

Onze missie is de leerlingen voorbereiden op deelname aan de bredere samenleving. Wij willen ons onderwijs dan ook op de best zinvolle en efficiënte manier inrichten. Maar wat is goed onderwijs? En wat is kwaliteit?

Dit wordt door verschillende partners (schoolteam, ouders, leerlingen, buurt, partners, …) anders ingevuld en het is dan belangrijk om een zo breed mogelijk beeld te krijgen teneinde onze  kwaliteit optimaal te kunnen verbeteren.

Bij de invulling van kwaliteit vormt het leerplan onze leidraad en onder kwaliteit verstaan we het realiseren van de eindtermen en de doelen van ons Pedagogisch Project  voor al onze leerlingen en streven wij tevens naar maximale leerwinst voor elk kind.

Het geloof in de groei van ieder kind staat hierbij centraal!

Alle kinderen kunnen leerwinst en dus succes boeken en de lat moet omhoog voor iedereen. Hierbij gaat het niet enkel om succes op cognitief vlak.

Er dient ook aandacht te zijn voor een brede basisvorming en de vorming van de totale persoonlijkheid. Dit betekent dat naast de cognitieve aspecten, de psycho-motorische en de dynamisch-affectieve ook aandacht dienen te krijgen. Deze drie aspecten zijn nauw verweven en spelen doorheen heel de vorming van het kind een belangrijke rol. We nemen hier ook de competenties en interesses van de individuele leerling in mee zodat talenten kansen krijgen.

Wij willen binnen onze school een krachtige leeromgeving aanbieden waarbinnen elk kind aangesproken en gestimuleerd wordt om actief te zijn, initiatieven te nemen en te communiceren.

Wij streven naar de ideale cocktail die perfect inspeelt op de noden van de specifieke leerlingenpopulatie op onze school waarbinnen differentiatie de sleutel vormt.

Onder differentiatie verstaan we het positief en planmatig omgaan met verschillen tussen leerlingen; de verschillen ZIEN en er op gepaste wijze op INSPELEN om het leerrendement voor de individuele leerling te maximaliseren.

De onderwijskwaliteit dient voortdurend bewaakt en verbetert te worden. Daarom is het vastleggen van prioriteiten essentieel, deze uit te voeren, te evalueren en bij te sturen een noodzaak binnen ons onderwijs. (PDCA-cirkel -Plan, Do, Check, Act)

In de toekomst willen we:

·         Het nieuwe leerplan Nederlands implementeren.

·         Het talenbeleid verder optimaliseren en implementeren.

·         Schoolwerkplan - verdere acties plannen, ondernemen, evalueren en bijsturen n.a.v. onze recente outputgegevens op school- en klasniveau.

·         Nog breder gaan evalueren.

·         Verder groeien naar ‘samen tot aan de meet’ waarbij we willen werken aan effectieve alternatieven om optimaal onderwijs te geven om het zittenblijven binnen onze school zoveel mogelijk te beperken.

·         De talenten van de leerlingen nog explicieter aan bod laten komen binnen alle leergebieden.

·         Verder werken aan ons ICT beleid.

·         Samenwerking en communicatie met de ouders nog verder optimaliseren.

 

BREED:

De ‘2020 school van mijn dromen’ (onderdeel GO! Memorandum voor de Vlaamse regering 2009‑2014) heeft interesse voor de brede ontwikkeling van het kind. De leerkracht van de school van 2020 is niet langer de enige bron van kennis en de school is geen gebouw op zich maar is een glazen huis te midden van een uitgebreid maatschappelijk, sociaal en cultureel netwerk.

Wij willen een plek zijn waar verschillende culturen en generaties elkaar ontmoeten en de handen in elkaar slaan om een leven lang en levensbreed te leren.

Een brede open school is een samenwerkingsverband tussen partners van verschillende sectoren, waaronder één of meer scholen, die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving op school en in de vrije tijd. Een brede school streeft maximale ontwikkelingskansen na voor alle kinderen.

Door het project ‘Kunstinitiatie voor kansarmen’ (2005 tot heden -zie project MUS-E Connect, het plein, onze buurt) en de samenwerking hierbinnen met verschillende scholen, kunstenaars o.a., organisaties, … zijn we gegroeid naar een brede school en werd buiten het vergroten van de cultuurcompetenties tevens de band tussen school en buurt versterkt.

Tevens kregen onze leerlingen hierdoor heel wat ontwikkelingskansen, ze konden hierdoor hun unieke en persoonlijke kwaliteiten en talenten tot ontwikkeling brengen (zie filmpje site)

Ook leerkrachten ‘sharen’ hun talenten, want iedereen kan iets en niemand kan alles (o.a. bij projecten naar (muzische) invullingen, bij samenwerking, bij vervangingen geeft men o.a. iets wat men goed kan en graag geeft, …).

Buiten het project nam de school reeds talrijke initiatieven om samen te werken met externe partners om zo een krachtige leeromgeving voor onze kinderen te creëren. Zo is er o.a. de samenwerking met HOPON, Walala (speelplaats), buurtsport VGC, toekomstatelier, Kriekelaar, buurtcomité, … en vonden er activiteiten plaats i.s.m. het brandwondencentrum, de politie (peterschap), tehuis voor bejaarden in de buurt, theater try-out door kunstenaars in de buurt, … Tevens delen we onze infrastructuur met BS De Muziekladder voor LO.

 

 

 

 

 

 

Contact

BSGO De Mozaïek
Van Ysendijckstraat 24-32
1030 Schaarbeek

Tel: 02 / 215 09 50

© 2014 BSGO Mozaïek

Maak een gratis websiteWebnode